Pozdravuje vás Marcus

25.04.2021 00:00

 

Záznam kázání ze dne evangelisty Marka - 25. 4. 2021

 

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.

Je psáno u proroka Izaiáše:

»Hle, já posílám posla před tvou tváří,
aby ti připravil cestu.
Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Páně,
vyrovnejte mu stezky!«

To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: »Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.«

Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: »Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým«.

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: »Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.«

A hned ho Duch vyvedl na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. »Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.«

Marek 1,1-15

 

Záznam celé bohoslužby

 

Jděte do celého světa
a kažte evangelium všemu stvoření.
Marek 16,15b

Den evangelisty Marka

25. dubna 2021

Johann Sebastian Bach:
Preludium G dur (BWV 568)

Uvítání a vyznání vin

Píseň: 625 Jak příjemné, můj Pane

Modlitba

Čtení: Skutky apoštolů 15,36-41

Haleluja: 33,1 Rozveselte se v Hospodinu

Rozveselte se v Hospodinu, spravedliví a upřímní!
Zněj harfa k slávě jeho činů, nástroje hudby, loutno, zní!
Novou píseň pějte, sladit všechno chtějte k slávě pravému
jen slovu Božímu, dílu trvalému, nás těšícímu.

Evangelium: Marek 1,1-15

Píseň: 676,1-3 Bože, ty jsi tvůrce všeho

Kázání: Marek 1,1-15

Píseň: 420 Slunce pravdy, milosti

Oznámení

Přímluvná modlitba a modlitba Páně

Poslání: 1. Petrův 5,13-14

Požehnání

Píseň: Ať chrání nás Bůh (Nový evangelický zpěvník 0666)

Ať chrání nás Bůh, ať žehná nám Bůh, jenž v lásce celý svět chová.
Když přijde zlý čas, je Bůh při nás, v něm pramení síla nová.

Ať chrání nás Bůh, ať žehná nám Bůh, a pláč všech nešťastných ztiší.
Těm, jež trápí hlad, Bůh chléb jde dát, on bolestný nářek slyší.

Ať chrání nás Bůh, ať žehná nám Bůh, pryč dá vše, co život maří.
Duch svatý má moc, kde vládne noc, tam tmu pravdou svou prozáří.

Ať chrání nás Bůh, ať žehná nám Bůh a přijme nás do svých dlaní.
Bůh zná každou z cest, lid svůj chce vést a přivést až k požehnání.

 

Dnešní sbírka je určená vlastnímu sboru. Upozorňujeme také na archovou sbírku pro Jeronymovu jednotu, která probíhá do konce dubna.