Pojďte ke mně!

02.05.2021 00:00

 

Záznam kázání z neděle Cantate - 2. 5. 2021

 

V ten čas řekl Ježíš:

»Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn - a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.«

Matouš 11,25-30

 

Záznam celé bohoslužby

 

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Před zraky národů zjevil svou spravedlnost.
Žalm 98,1-2

Neděle Cantate

2. května 2021

Varhanní předehra

Uvítání

Píseň: 165,1-5 Ó kdybych ústa tisícerá

Modlitba

Čtení: Zjevení 15,2-4

Haleluja: 242,1 Prozpěvujme všichni k chvále

Prozpěvujme všichni k chvále Kristu, jenž dává svým stále
vítězství, moc k své oslavě svatým, by byli s ním v slávě.

Evangelium: Matouš 11,25-30

Vyznání víry (zpěvník: str. 872)

Píseň: 98 Zpívejte Pánu nové písně

Kázání: Matouš 11,25-30

Píseň: 387,1-4 Takto volá sám Syn Boží

Vyznání vin

Píseň: 387,7-8 Takto volá sám Syn Boží

Preface

Sanctus: 161,1-2 Tebe, Bože, chválíme

Tebe, Bože, chválíme, Pane, tvoji ctíme sílu.
Před tebou se skláníme, tvému divíce se dílu.
Tys od věků na věky, Bože mocný, veliký.

Andělů tě chválí sbor, serafů a cherubínů,
každý v světě vzdává tvor chválu tobě, Hospodinu;
ze všech světa zní to stran: Svatý, svatý, svatý Pán!

Eucharistická modlitba a modlitba Páně (zpěvník: 583)

Vysluhování Večeře Páně

Oznámení

Přímluvná modlitba

Poslání: Koloským 3,16-17

Požehnání

Píseň: 165,9-10 Ó kdybych ústa tisícerá

Varhanní dohra

Dnešní sbírka je určená vlastnímu sboru.