Prosit v Ježíšově jménu

09.05.2021 00:00

 

Záznam kázání z neděle Rogate - 9. 5. 2021

Ježíš řekl: »Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.

To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci.«

Jeho učedníci mu řekli: »Nyní mluvíš přímo a bez obrazů. Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha.«

Ježíš jim odpověděl: »Teď věříte? Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.«

Jan 16,23b-33

 

Záznam celé bohoslužby

 

Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.
Jan 16,24

Neděle Rogate

9. května 2021

Varhanní předehra

Uvítání

Píseň: 66,1-3+7-8 Nuž pojďte a Bohu plesejte

Modlitba

Epištola: 1. Timoteovi 2,1-6a

Haleluja: 113,1 Chvalte, věrní, chvalte Pána

Chvalte, věrní, chvalte Pána, chvalte jméno Hospodina!
Buď jeho jméno požehnáno!
Od východu až na západ jej vzešeného mají znát,
nad nebesa je sláva jeho.

Evangelium: Jan 16,23b-33

Píseň: 519,1-3+6-8 Přihotov se, duchu můj

Kázání: Jan 16,23b-33

Přímluvná modlitba

Modlitba Páně (Svítá 238)

Otče náš, který jsi na nebesích, svaté buď, Pane, tvé jméno.
Přiď tvé království, tvá vůle staň se, svaté buď, Pane, tvé jméno.

Jako v nebi, tak i na zemi, svaté buď, Pane, tvé jméno.
Náš denní chléb, Pane, dej nám dnes, svaté buď, Pane, tvé jméno.

A odpusť nám i naše viny, svaté buď, Pane, tvé jméno.
Též my odpouštíme svým viníkům, svaté buď, Pane, tvé jméno.

Neuveď nás do pokušení, svaté buď, Pane, tvé jméno.
Ale vysvoboď nás od všeho zlého, svaté buď, Pane, tvé jméno.

Nade všemi jsi Králem věčným, svaté buď, Pane, tvé jméno.
Tvá moc, tvá sláva na věky, amen, svaté buď, Pane, tvé jméno.
Amen.

Oznámení

Poslání: Koloským 4,2

Požehnání

Píseň: 384 Pomoz mi, můj Pane

Varhanní dohra