Jak se to může stát?

30.05.2021 00:00

 

Záznam kázání z Trojiční neděle - 30. 5. 2021

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: »Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nik do nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.«

Ježíš mu odpověděl: »Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.«

Nikodém mu řekl: »Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.«

Ježíš odpověděl: »Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.«

Nikodém se ho otázal: »Jak se to může stát?«

Ježíš mu řekl: »Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.«

Jan 3,1-15

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list