Jak čteš?

29.08.2021 00:00

 

Záznam kázání z 13. neděle po Trojici - 29. 8. 2021

Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel Ježíše: »Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?«

Ježíš mu odpověděl: »Co je psáno v Zákoně? Jak čteš?«

On mu řekl: »Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí« a »miluj svého bližního jako sám sebe.« (5. Mojžíšova 6,5; 3. Mojžíšova 19,18)

Ježíš mu řekl: »Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.«

Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: »A kdo je můj bližní?«

Ježíš mu odpověděl: »Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. Stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. - Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?«

Zákoník odpověděl: »Ten, který mu prokázal milosrdenství.«

Ježíš mu řekl: »Jdi a jednej také tak.«

Lukáš 10,25-37

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list