Život a smrt

19.09.2021 00:00

 

Záznam kázání z 16. neděle po Trojici - 19. 9. 2021

Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. Sestry mu vzkázaly: »Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen.« Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl.

Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě. Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty, a mnozí z Židů přišli k Marii a Martě, aby je potěšili v jejich zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma.
Marta řekla Ježíšovi: »Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá.« Ježíš jí řekl: »Tvůj bratr vstane.« Řekla mu Marta: »Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.« Ježíš jí řekl: »Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?« Řekla mu: »Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.«

Ježíš přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: »Zvedněte ten kámen!« Sestra zemřelého Marta mu řekla: »Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den.« Ježíš jí odpověděl: »Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?«

Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: »Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.  Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.« Když to řekl, zvolal mocným hlasem: »Lazare, pojď ven!« Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: »Rozvažte ho a nechte odejít!«
Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho.

Jan 11,1.3.6.17-27.38-45

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list