A za koho mě pokládáte vy?

17.10.2021 00:00

 

Záznam kázání Ireny Lukášové z 20. neděle po Trojici - 17. 10. 2021

Když o tom mluvili, stál tu Ježíš sám uprostřed nich a řekl jim: »Pokoj vám.«. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: »Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.« To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: »Máte tu něco k jídlu?« Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi.

Řekl jim: »To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.« Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.

Řekl jim: »Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.«

Lukáš 24,36-49

 

Záznam celé bohoslužby