V jakého Boha věřím?

14.11.2021 00:00

 

Záznam kázání z Předposlední neděle církevního roku - 14. 11. 2021

Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven. Řekl si: »Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří.«

Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zprostředku keře: »Mojžíši, Mojžíši!« Odpověděl: »Tu jsem.« Řekl: »Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.« A pokračoval: »Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.« Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět.

Hospodin dále řekl: »Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců. Věru, úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují. Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.«

Ale Mojžíš Bohu namítal: »Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?« Odpověděl: »Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.«

Exodus 3,1-12