V adventu se zpívá

12.12.2021 00:00

 

Záznam kázání z 3. adventní neděle - 12. 12. 2021

Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil:

"Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele,
protože navštívil a vykoupil svůj lid
a vzbudil nám mocného spasitele
z rodu Davida, svého služebníka,
jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna;
zachránil nás od našich nepřátel
a z rukou těch, kteří nás nenávidí,
slitoval se nad našimi otci
a rozpomenul se na svou svatou smlouvu,
na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi,
že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu
jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.

A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího,
neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů,
pro slitování a milosrdenství našeho Boha,
jímž nás navštíví Vycházející z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti,
a uvedl naše kroky na cestu pokoje."
Lukáš 1,67-79

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list