Krasopis

01.05.2022 00:00

 

Záznam kázání z neděle Misericordias Domini - 1. 5. 2022

Neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám předlohu, abyste šli v jeho šlépějích.

On »se nedopustil hříchu,
 ani lest nebyla nalezena v jeho ústech«.
 Když mu spílali, neodplácel spíláním,
 když trpěl, nehrozil,
 ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě.
On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže,
 abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
Jeho zraněním jste byli uzdraveni.

Neboť jste »bloudili jako ovce«, ale nyní jste se obrátili k pastýři a biskupu svých duší.

1. Petrova 2,21b-25

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list