Ježíš nad globusem

26.05.2022 00:00

 

Záznam kázání ze dne Nanebevstoupení Páně - 26. 5. 2022

Apoštolům po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma:

»Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli ... Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.«

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli:

»Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.«

Skutky apoštolů 1,3-4.8-11

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list