Ježíšovo učení

16.10.2022 00:00

 

Záznam kázání z 18. neděle po Trojici - 16. 10. 2022

Přistoupil k Ježíši jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a_shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: »Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z_celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!« (5._Mojžíšova 6,4-5) Druhé pak je toto: »Miluj bližního svého jako sám sebe!« (3._Mojžíšova 19,6) Většího přikázání nad tato dvě není."

I řekl mu ten zákoník: "Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho; a milovati jej z celého srdce, z_celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary."

Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." Potom se ho již nikdo otázat neodvážil.

Marek 12,28-34

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list