Ježíšovi učedníci a vláda tmy

23.03.2023 00:00

 

Záznam kázání z neděle Oculi - 12. 3. 2023

Ježíš ještě ani nedomluvil, a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden z Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl: »Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?«

Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli co nastává, řekli: »Pane, máme se bít mečem?« A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho. Ježíš však řekl: »Přestaňte s tím.« Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho.

Pak řekl Ježíš těm, kteří pro něho přišli, kněžím, velitelům stráže a starším: »Jako na povstalce jste na mne vyšli s meči a holemi. Denně jsem byl mezi vámi v chrámě, a nevztáhli jste na mne ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy.«

Lukáš 22,47-53

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list