Co je dobré?

05.11.2023 00:00

 

Záznam kázání z 22. neděle po Trojici - 5. 11. 2023

Slyšte nyní to, co říká Hospodin:
Vstaň a veď při před horami, ať návrší slyší tvůj hlas.
Slyšte, hory, Hospodinův spor, vy pevné základy země,
protože Hospodin vede spor se svým lidem,
bude se soudit s Izraelem.

Co jsem ti provedl, můj lide?
Čím jsem tě unavil?
Vypovídej proti mně!
Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země,
vykoupil jsem tě z domu otroctví
a poslal jsem před tebou Mojžíše,
Árona a Mirjam.
Vzpomeň si, můj lide, co plánoval moábský král Balák
a co mu odpověděl Bileám, syn Beórův,
a co se stalo od Šitímu až do Gilgálu,
abys poznal Hospodinovy spravedlivé činy.

S čím mohu vyjít vstříc Hospodinu,
sklonit se před vyvýšeným Bohem?
Což mu mohu vyjít vstříc se zápalnými oběťmi, s ročními telaty?
Cožpak Hospodin najde zalíbení v tisících beranů
a v desetitisících potoků oleje?
Což mohu dát svého prvorozeného za své přestoupení,
plod svého lůna za hřích své duše?

Oznámil ti, člověče, co je dobré
a co od tebe Hospodin žádá:
Jenom abys jednal podle práva, miloval milosrdenství
a pozorně chodil se svým Bohem.

Micheáš 6,1-8

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list