Nemaluj čerta na zeď

12.11.2023 00:00

 

Záznam kázání z Třetí neděle od konce církevního roku - 12. 11. 2023

I stane se v posledních dnech,
že hora Hospodinova domu
bude stát pevně jako přední z hor
a bude vyvýšena nad návrší.
Budou k ní proudit lidé
a mnohé národy přijdou a řeknou:
»Pojďte a vystupme na Hospodinovu horu,
do domu Boha Jákobova.
Bude nás učit svým cestám
a my budeme chodit po jeho stezkách.«
Vždyť ze Sijónu vyjde zákon
a Hospodinovo slovo z Jeruzaléma.

Bude soudit mezi mnohými národy,
kárat mocné a vzdálené národy.
I překují své meče v radlice
a svá kopí ve vinařské nože;
národ proti národu nepozdvihne meč
a nebudou se již učit boji.
Každý bude pobývat pod svou révou
a pod svým fíkovníkem a nikdo ho nevyděsí.
Vždyť promluvila ústa Hospodina zástupů.

Každý národ chodí ve jménu svého boha,
ale my budeme chodit ve jménu Hospodina,
našeho Boha, navěky a navždy.

Micheáš 4,1-5

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list