Modlitba pomůže

16.09.2018 00:00

 

Záznam kázání z 16. neděle po Trojici - 16. 9. 2018

V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova. Když viděl, že si tím získal židy, rozkázal zatknout také Petra. Byly právě velikonoce. Zmocnil se ho, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi strážemi po čtyřech vojácích. Chtěl ho po velikonocích veřejně soudit. Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. 

Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže před dveřmi hlídaly vězení. Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: »Rychle! Vstaň!« A s Petrových rukou spadly řetězy. Anděl mu řekl: »Opásej se a obuj se!« Petr to udělal a anděl ho vyzval: »Vezmi si plášť a pojď za mnou.« Petr následoval tedy anděla ven z vězení, ale nebyl si jist, zda to všechno je skutečnost; myslel si, že má vidění. Prošli první stráží, pak druhou, a přišli k železné bráně, která vedla do města; ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, prošli jednou ulicí a tu mu náhle anděl zmizel. Teprve nyní se Petr vzpamatoval a řekl: »Teď už vím, že Pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodil mne z ruky Herodovy a uchránil od toho, co si přál židovský lid.«

S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se. Když Petr zatloukl na domovní dveře, přišla služka jménem Rodé, aby se zeptala, kdo to je. Tu poznala Petrův hlas, ale samou radostí hned neotevřela a běžela dovnitř oznámit, že Petr stojí přede dveřmi. Ale oni jí řekli: »Ty ses zbláznila!« Ona však trvala na tom, že je to pravda. Řekli jí: »Tak to musí být jeho duch!« Ale Petr stále tloukl. Šli tedy otevřít a užasli, když ho spatřili. Pokynul jim rukou, aby je uklidnil, a vypravoval jim, jak ho Pán vyvedl z vězení; nakonec jim řekl: »Povězte to Jakubovi a ostatním bratřím.« Pak odešel z města.

Skutky apoštolů 12,1-17

 

Nemaluj čerta na zeď

12.11.2023 00:00

Co je dobré?

05.11.2023 00:00

Na počátku bylo všechno jinak

30.04.2023 00:00

Ježíšovi učedníci a vláda tmy

23.03.2023 00:00

Prostor pro milost

05.02.2023 00:00