Ježíš jako Boží služebník

23.09.2018 00:00

 

Záznam kázání z 17. neděle po Trojici - 23. 9. 2018

Slyšte mě, ostrovy,
daleké národy, dávejte pozor!  
Hospodin mě povolal z života mateřského;  
od nitra mé matky připomínal moje jméno.  
Učinil má ústa ostrým mečem,  
skryl mě ve stínu své ruky.  
Udělal ze mne výborný šíp,  
ukryl mě ve svém toulci.  
Řekl mi: »Ty jsi můj služebník,  
v tobě se oslavím.« 

Já jsem však řekl:  
»Nadarmo jsem se namáhal,  
svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud.«  
A přece: U Hospodina je mé právo,  
můj výdělek u mého Boha. 

A nyní praví Hospodin,  
který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky,  
abych k němu přivedl Jákoba nazpět,  
aby byl Izrael k němu sebrán.  
Stal jsem se váženým v Hospodinových očích,  
můj Bůh je záštita moje. 

On dále řekl:  
»Nestačí, abys byl mým služebníkem,  
který má pozvednout Jákobovy kmeny  
a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni;  
dal jsem tě za světlo pronárodům,  
abys byl spása má do končin země.«

Izajáš 49,1-6  

 

Nemaluj čerta na zeď

12.11.2023 00:00

Co je dobré?

05.11.2023 00:00

Na počátku bylo všechno jinak

30.04.2023 00:00

Ježíšovi učedníci a vláda tmy

23.03.2023 00:00

Prostor pro milost

05.02.2023 00:00