Neděle Oculi

15.03.2020 00:00
 

Během týdne 15.-21. března

pondělí v 16 hod. - setkání školních dětí
pondělí v 19,30 hod. - zasedání staršovstva
úterý v 17 hod. - rozhovor s Biblí
středa v 16 hod. - setkání mladších dětí

 

Bohoslužby se konají

Vláda České republiky 13. března vyhlásila nouzový stav v ČR. Jeho součástí je zákaz shromažďování nad 30 lidí. Z tohoto důvodu Synodní rada Českobratrské církve evangelické doporučila farním sborům, rušit pravidelné nedělní bohoslužby.

Ačkoliv vedení Farního sboru ČCE nijak nezpochybňuje vládní opatření proti šiření koronaviru, nerozhodli jsme se do této chvíle pravidelná nedělní shromáždění rušit, protože počet účástníků v běžnou neděli obvykle nepřekročí 30 osob. Na druhé straně dává společná bohoslužba členům církve nejen příležitost k slyšení slova Božího, ale umožňuje také vzájemnou komunikaci a pomoci.

Bohoslužby v táborské modlitebně v Bílkově ulici a v kazatelských stanicích v Bechyni a v Mladé Vožici budou zatím pokračovat i během nouzového stavu. Prosíme členy a přátele sboru, kteří mají obavy ze zdravotních rizik, aby zůstali doma a využíli jiné způsoby komunikace se sborem a mezi sebou.

Kromě řady církevních vyslílání veřejných medií nabízí mnoho farních sborů přenosy svého zvěstování přes internet. Bude-li o to zájem, bude táborský sbor ČCE na další týdny podobným způsobem zpřístupňovat bohoslužby nebo nedělní kázání těm, kdo se na shromáždění nedostanou.

V pondělí rozhodne staršovstvo, jestli a v jakém rozsahu budou bohoslužby nebo jiná setkání na půdě sboru omezeny a jakým způsobem umožní lidem se na dálku sborového života zúčastnit. Zároveň usnese staršovstvo, zda sborové shromáždění vyhlášené na 29. 3. 2020 bude zrušeno nebo ne. O tom a o případných změnách u velikonočních bohoslužeb budeme informovat na webové stránce sboru.


Zemřela Alena Prášková

Ve čtvrtek 5. března 2020 zemřela ve věku 80 let Alena Prášková, naposled bytem v Domově pro seniory v Bechyni. Rozloučení se konalo v pátek v obřadní síni na táborském hřbitově. Verš na rozloučení zní:

I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země,
a vdechl mu v chřípí dech života.
Tak se stal člověk živým tvorem.
1. Mojžíšova 2,7
 

Výroční sborové shromáždění
Neděle, 29. března 2020, v 9:30 hod.

Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným. Presbyterně-synodní zásady umožňují každému členovi církevního sboru přijímat odpovědnost a podílet se na vedení a správě církve. Ke kritickému ohlédnutí zpět a společnému zamyšlení o budoucí sborové práci slouží výroční sborové shromáždění, 29. března v 9,30 hodin, na které členy i přátelé našeho sboru srdečně zveme.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

22. března - Neděle Laetare
   kázání: Izajáš 54,7-10
29. března - Neděle Judica se sborovým shromážděním
   kázání: Židům 13,12-14
5. dubna - Květná neděle (s vysluhováním VP)
   kázání: Židům 12,1-3
9. dubna v 18 hod. - Zelený čtvrtek  
   kázání: Židům 2,10-18
10. dubna v 15 hod. - Velký pátek (s vysluhováním VP)
   kázání: Izajáš 52,13 - 53,12
12. dubna - Boží hod velikonoční (s vysluhováním VP)
   kázání: 1. Korintským 15,19-28
13. dubna - Velikonoční pondělí
   rodinná bohoslužba s velikonoční divadelní hrou
19. dubna - Neděle Quasimodogeniti
   kázání: Izajáš 40,26-31
26. dubna - Neděle Misericordias Domini
   kázání: Židům 13,20-21
3. května - Neděle Jubilate (s vysluhováním VP)
   kázání: Skutky apoštolů 17,22-34
10. května - Neděle Cantate
   kázání: Zjevení 15,2-4
Čtvrtek 21. května v 18 hod. - Nanebevstoupení Páně
   společná bohoslužba se sborem Církve bratrské
   v modlitebně CB, Bechyňská 1636/2
17. května - Neděle Rogate
   kázání: 2. Mojžíšova 32,7-14
24. května - Neděle Exaudi
   kázání: Římanům 8,26-30
31. května - Svatodušní neděle (s vysluhováním VP)
   kázání: Římanům 8,1-11
7. června - Trojiční neděle (s vysluhováním VP)
   kázání: Zvonimír Šorm
14. června - 1. neděle po Trojici
   kázání: 5. Mojžíšova 6,4-9
21. června - Závěr školního roku
   rodinná bohoslužba a letní slavnost
28. června - 3. neděle po Trojici
   kázání: Ezechiel 18,1-4.21-24.30-32
5. července - Cyril a Metoděj (s vysluhováním VP)
   kázání: Matouš 5,13-16