Neděle Cantate

10.05.2020 00:00
 

PaškálNeděle Cantate

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Žalm 98,1

Evangelické bohoslužby v modlitebně ČCE v Táboře se do 10. května konají s omezením, že se na jedom místě nesmějí shromážďovat více než 15 osob. Proto nabízíme paralélně pro předškolní a školní dětí dětské bohoslužby v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284). Rodiče mohou své děti provázet (do maximálního počtu 15 osob) nebo je vyzvednout po ukončení bohoslužeb před Masarykovým domovem. Od neděle 17. května se bohoslužby pro dospělé a děti budou konat normálně v prostorách Bílkovy ulice.

Podle nařízení vlády ČR z 21. dubna platí pro účast na bohoslužbě tato pravidla:

1. Bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob.

2. V modlitebně dodržují účastníci bohoslužby minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti.

3. Účastníci bohoslužby si u vchodu do modlitebny povinně dezinfikují ruce.

4. Účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), vyjma okamžiku přijetí Večeře Páně.

5. Vynechá se v rámci bohoslužby pozdravení pokoje a podání ruky při uvítání a rozloučení.

6. Kazatel si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podávánímVečeře Páně a po něm.

7. Přístup účastníků bohoslužby do dalších místností nebude možné.

8. Mimo bohoslužeb lze využít sál pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

O konání pravidelných setkání dětí a dospělých během týdne zatím neuvažujeme. Možná, že v souvislosti s plánovaným otvíráním škol zde vzniknou také nové možnosti.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 3

17. května - Neděle Rogate
   kázání: 2. Mojžíšova 32,7-14
Čtvrtek 21. května v 18 hod. - Nanebevstoupení Páně (s vysluhováním VP)
   kázání: Efezským 1,20b-23
24. května - Neděle Exaudi
   kázání: Římanům 8,26-30
31. května - Svatodušní neděle (s vysluhováním VP)
   kázání: Římanům 8,1-1
17. června - Trojiční neděle (s vysluhováním VP)
   kázání: Zvonimír Šorm
14. června - 1. neděle po Trojici
   kázání: 5. Mojžíšova 6,4-9
21. června - Závěr školního roku
   rodinná bohoslužba a letní slavnost
28. června - 3. neděle po Trojici
   kázání: Ezechiel 18,1-4.21-24.30-32
5. července - Cyril a Metoděj (s vysluhováním VP)
   kázání: Matouš 5,13-16