Trojiční neděle

06.06.2020 00:00
 

Během týdne 7.-13. června

pondělí, 16 hod. - setkání školních dětí
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí
pátek, 16 hod. - program pro děti v rámci Noci kostelů
pátek, 20 hod. - přednáška v rámci Noci kostelů

 

Rozhovor s farářem pro farářskou službu v ČCE
Neděle 7. června po bohoslužbě

Celocírkevní kazatel Zvonimír Šorm byl synodem ČCE pověřen dozorem nad farářskou službou v ČCE. Jeho úkolem je pomáhat sborům a seniorátům vzhledem k rostoucím personálním nákladům a snižujícím se počtům členů plánovat farářská místa a spolupráci mezi sbory. Po dnešní bohoslužbě nám při pohoštění představí svou službu.

 

Pátek 12. června: Noc kostelů
v Masarykově domově (Smetanova 1284)

Na Noc kostelů, který letos byla posunuta na 12. června, přípravujeme opět program pro všechny generace:

  • 16-20 hodin: O plačícím nebi

Program pro předškolní i školní děti v sále a na zahradě Masarykova domova. Čeká na nás nás zajímavý příběh z Bible, písně, hry... a lukostřelba. Vrátíme se do doby Noeho, kdy bylo celé Boží stvoření ohroženo zákeřnou nemocí...

  • 20 hodin: Jan Žižka a Petr Chelčický - dvě tváře radikálního husitství

U příležitosti 600. výročí založení města Tábor přednáší emeritní farář ČCE Ondřej Soběslavský.

Plakát ke stažení

 

Slavnost pod duhou
Neděle 21. června v Masarykově domově

Na závěr školního roku zveme všechny členy a přátele našeho sboru na letní slavnost do Masarykova domova (Smetanova 1284). Začíná v 9,30 hod. bohoslužbou pro velké a malé, navazuje pohoštění a program pro děti na zahradě.
 

600. výročí bitvy u Tábora
Slavnostní odhálení pamětní desky

Mezi významné jubilejní události tohoto roku patří 600. výročí bitvy husitů na obranu města Tábor dne 30. června 1420. V neděli, dne 30. června roku 1420 se k táborské posádce připojilo 350 jezdců Mikuláše z Husi vyslaných z Prahy a v časných ranních hodinách společně rozdrtili obléhatele Tábora vedené Oldřichem z Rožmberka a jeho rakouské spojence v čele s Lipoltem Krajířem z Krajku. Tato vítězná bitva se stala klíčovou nejen pro vývoj husitského hnutí, ale také pro další existenci samotného města. Přesto tuto událost v Táboře nepřipomíná žádný pomník, pamětní deska ani zmínka na informačních tabulích. Proto vděčně vítáme iniciativu »Bojovníci Boží 600 let«, která si klade za cíl umístit reliéfní desky v České republice na dosud neoznačená místa spojená s husitstvím. Tento víceletý projekt spolupracuje s uznávanými historiky pro období husitství a s řadou výtvarných umělců. Odborným garantem projektu je prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. Přesně lokalizovat místo historické bitvy na území dnešního nového města sice není možné, ale Masarykův domov, místo, v němž je odkaz české reformace živ dosud, považujeme za vhodné místo pro její připomínání. Zveme členy křesťanských církví i všechny spoluobčany na slavnostní odhalení pamětní desky, které se bude konat za účasti zástupců města Tábora v sobotu, dne 27. června 2020 ve 14 hodin v prostorách Masarykova domova (Smetanova 1284).

Plakát ke stažení

 

 

Výroční sborové shromáždění
Neděle 28. června v 9,30 hod.

Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným. Presbyterně-synodní zásady umožňují každému členovi církevního sboru přijímat odpovědnost a podílet se na vedení a správě církve. Ke kritickému ohlédnutí zpět a společnému zamyšlení o budoucí sborové práci slouží výroční sborové shromáždění v 28. června v 9,30 hodin, na které členy i přátelé našeho sboru srdečně zveme.
 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 3

14. června - 1. neděle po Trojici
   kázání: 5. Mojžíšova 6,4-9
21. června - Závěr školního roku
   rodinná bohoslužba a letní slavnost
28. června - 3. neděle po Trojici
   kázání: Ezechiel 18,1-4.21-24.30-32
5. července - Cyril a Metoděj (s vysluhováním VP)
   kázání: Matouš 5,13-16