2. neděle po Trojici

21.06.2020 00:00
 

Během týdne 21.-27. června

pondělí, 16 hod. - setkání školních dětí
středa, 16 hod. - setkání mladších dětí

 

600. výročí bitvy u Tábora
Slavnostní odhálení pamětní desky
Sobota 27. června ve 14 hod. v Masarykově domově

Mezi významné jubilejní události tohoto roku patří 600. výročí bitvy husitů na obranu města Tábor dne 30. června 1420. Farní sbor ČCE se chce podílet na vzpomínkových akcích příspěvkem zaměřeným právě na tuto událost.

V neděli, dne 30. června roku 1420 se k táborské posádce připojilo 350 jezdců Mikuláše z Husi vyslaných z Prahy a v časných ranních hodinách společně rozdrtili obléhatele Tábora vedené Oldřichem z Rožmberka a jeho rakouské spojence v čele s Lipoltem Krajířem z Krajku.

Tato vítězná bitva se stala klíčovou nejen pro vývoj husitského hnutí, ale také pro další existenci samotného města. Přesto tuto událost v Táboře nepřipomíná žádný pomník, pamětní deska ani zmínka na informačních tabulích. Proto vděčně vítáme iniciativu »Bojovníci Boží 600 let«, která si klade za cíl umístit reliéfní desky v České republice na dosud neoznačená místa spojená s husitstvím. Tento víceletý projekt spolupracuje s uznávanými historiky pro období husitství a s řadou výtvarných umělců. Odborným garantem projektu je prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

Přesně lokalizovat místo historické bitvy na území dnešního nového města sice není možné, ale Masarykův domov, místo, v němž je odkaz české reformace živ dosud, považujeme za vhodné místo pro její připomínání. Zveme členy křesťanských církví i všechny spoluobčany na slavnostní odhalení pamětní desky, které se bude konat za účasti zástupců města Tábora v sobotu, dne 27. června 2020 ve 14 hodin v prostorách Masarykova domova (Smetanova 1284).

Na odhalení pamětní desky navazuje pohoštění a vystoupení skupiny historického šermmu TESÁK na zahradě Masarykova domova.

Plakát ke stažení

 

 

Výroční sborové shromáždění
Neděle 28. června v 9,30 hod.

Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným. Presbyterně-synodní zásady umožňují každému členovi církevního sboru přijímat odpovědnost a podílet se na vedení a správě církve. Ke kritickému ohlédnutí zpět a společnému zamyšlení o budoucí sborové práci slouží výroční sborové shromáždění v 28. června v 9,30 hodin, na které členy i přátelé našeho sboru srdečně zveme.

 

Ekumenická bohoslužba na Kozím Hrádku
6. července od 10 do 15 hodin

Na tradiční ekumenickou bohoslužbu na den upálení Místra Jana Husa zve letos Církev Československá Husitská. Letošní rozšířený program začíná v 10 hod. bohoslužbou dle liturgie Karla Farského s vysluhováním Večeře Páně pod obojí. Navazuje od 11,30 hod. koncert s kapelami Caine-Mi a Malé Zuby. Ve 13 hod. představí studenti teologie Husitské teologické fakulty a duchovní CČSH divadelní hru »Basilejský koncil«. Během celé akce probíhají agapální hody z dobrot přinesených účastníky akce. Kvůli časovému rozšiření celé akce nebude letos k dispozici autobus. Sebou deku či karimatku na sezení, deštník proti slunci nebo dešti.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 3

28. června - 3. neděle po Trojici
   kázání: Ezechiel 18,1-4.21-24.30-32
5. července - Cyril a Metoděj (s vysluhováním VP)
   kázání: Matouš 5,13-16