Jak Kristus ďábla porazil

21.02.2021 00:00

 

Záznam kázání z neděle Invocavit - 21. 2. 2021

Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.

Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: »Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.« On však odpověděl: »Je psáno: Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. (5. Mojžíšova 8,3)«

Tu ho vezme ďábel na do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: »Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen! (Žalm 91,11-12)« Ježíš mu pravil: »Je také psáno: Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. (5. Mojžíšova 6,16)«

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: »Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.« Tu mu Ježíš odpoví: »Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. (5. Mojžíšova 6,13)«

V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

Matouš 4,1-11