Hodíme se do Božího království?

07.03.2021 00:00

 

Záznam kázání z neděle Oculi - 7. 3. 2021

Když se ubírali cestou, řekl mu kdosi: Budu tě následovat, kamkoli půjdeš. Ale Ježíš mu řekl: Lišky mají doupata a ptácí nebeští hnízda, ale syn člověka nemá kde by hlavu složil.

Jinému řekl: Následuj mne! Ale on řekl: Dovol mi, Pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu: Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty, jdi a všude zvěstuj království Boží. 

A jiný mu řekl: Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl: Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, ten se pro království Boží nehodí.

Lukáš 9,57-62

 

 

 

Záznam celé bohoslužby

 

Moje oči hledí stále k Pánu;
neboť on vyprostí mou nohu ze sítí.
Žalm 25,15

Neděle Oculi

7. března 2021

Hudba k úvodu: Johann Christian Kittel (1732-1809)
»Za mnou, dí Kristus, lide můj« (Evangelický zpěvník 470)

Uvítání

Píseň: 312,1+4+7 Kriste, jenž jsi smrt podstoupil

Modlitba

Epištola: Efezským 5,1-8a

Mezizpěv: 209,1 Ó slunce spravednosti

Ó slunce spravednosti, můj Pane Ježíši,
svou osvěť mne milostí v čas tento nynější.
Ty, jenž jsi hvězda jitřní, zaskvěj se v srdci mém,
dej potěšení vnitřní v Duchu dobrotivém.

Evangelium: Lukáš 9,57-62

Píseň: 387,1-4 Takto volá sám Syn Boží

Kázání: Lukáš 9,57-62

Vyznání vin

Píseň: 613 Oči všech se upírají

Preface

Sanctus: 166,1-2 Pán Bůh je přítomen

Pán Bůh je přítomen, klanějme se jemu, přistupujme s bázní k němu!
Bůh je mezi námi! Ztiš se s uctivostí, srdce, s čistou upřímností!
On buď jen veleben, v Bohu život máme, jemu čest vzdáváme.

Pán Bůh je přítomen! Před ním bez přestání nebeské se sbory klaní.
Svatý, svatý, svatý, andělé mu pějí, slávu jeho vyprávějí.
Též i k nám rač se sám, Pane nakloniti, když tě chceme ctíti.

Eucharistická modlitba a modlitba Páně

Vysluhování Večeře Páně

Oznámení

Přímluvná modlitba

Požehnání

Hudba na závěr: Ernst Friedrich Wolf (1734-1772)
»Za mnou, dí Kristus, lide můj« (Evangelický zpěvník 470)

Dnešní sbírka je určena na tisk ČCE a jinou publikační činnost naší církve. Celocírkevní sbírka se užívá k úhradě výtisků Českého bratra, které se rozesílají zdarma (autorské výtisky, povinné výtisky, věznice, školy EA apod.). K tíži fondu jdou honoráře autorům a grafikům, kteří jsou externími spolupracovníky. Dále z této sbírky podporujeme vydávání Sbírky kázání a katechetických pomůcek pro práci s dětmi, přípravu výroční zprávy a celocírkevních kampaní.