Pšeniční zrno

14.03.2021 00:00

 

Záznam kázání z neděle Laetare - 14. 3. 2021

Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: »Pane, rádi bychom viděli Ježíše.« Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi.

Ježíš jim odpověděl: »Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.

Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.«

Jan 12,20-26

 

 

Záznam celé bohoslužby

 

Radujte se s dcerou jeruzalémskou
a jásejte všichni, kdo ji milujete.
Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku.
Izajáš 66,10.12

Neděle Laetare

14. března 2021

Johann Sebastian Bach: Chorálová předehra k písni
»V tobě je radost« (Evangelický zpěvník 649), BWV 615

Uvítání

Píseň: 397,1-4 Radujme se vždy společně

Modlitba

Epištola: 2. Korintským 1,3-7

Mezizpěv: 190,1 V své rozličné úzkosti

V své rozličné úzkosti jinam zření nemám
než k Bohu na výsosti, tam oči pozdvihám.
Odkud nám plyne pomoc, každé dobré dání?
Bůh ve všem má plnou moc, vím, že mne ochrání.

Evangelium: Jan 12,20-26

Píseň: 662 Do země se skrývá

Kázání: Jan 12,20-26

Píseň: 426 Tvá, Pane Kriste, věc to jest

Oznámení

Přímluvná modlitba a modlitba Páně

Požehnání

Píseň: 397,10-13 Radujme se vždy společně

 

Dnešní sbírka je určená dětěm syrských uprchlíků v Libanonu. Diakonie ČCE spolu se zahraničními partnery podporuje komunitní školku na předměstí Bejrútu, kde děti syrských uprchlíků a z chudých libanonských rodin společně se připravují na školu. Školka jim poskytuje bezpečné a podnětné prostředí, kde si mohou hrát se svými vrstevníky a učí se základní věci. Seznámí se s prostředím třídy, osvojí si základy hygieny a zdravého stravování. Naučí se barvy, zvířata, písmena a čísla. To vše jsou předpoklady pro to, aby v pozdějším věku mohly chodit do běžné státní školy a získaly do života tolik potřebné vzdělání.