Moje místo v nebi

21.03.2021 00:00

 

Záznam kázání z neděle Judica - 21. 3. 2021

Přistoupili k Ježíši Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: »Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme.« Řekl jim: »Co chcete, abych vám učinil?« Odpověděli mu: »Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě.«

Ale Ježíš jim řekl: »Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn?« Odpověděli: »Můžeme.« Ježíš jim řekl: »Kalich, který já piji, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž jsou připravena.«

Když to uslyšelo ostatních deset, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: »Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velci, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepříšel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.«

Marek 10,35-45

 

Záznam celé bohoslužby

 

Bože, pomoz mi dosáhnout mého práva
a zachraň mě!
Tys přece má síla, Bože!
Žalm 43,1

Neděle Judica

21. března 2021

Johannes Brahms: Chorálová předehra k písni
»Ježíši milý, co jsi spáchal zlého« (Evangelický zpěvník 321)

Uvítání

Píseň: 321,1-4 Ježíši milý, co jsi spáchal zlého

Modlitba

Epištola: Židům 5,7-9

Mezizpěv: 376,1 Skloň se k nám, Pane Ježíši

Skloň se k nám, Pane Ježíši, Ducha svatého nám sešli,
nás milostí, mocí svou veď a na cestu pravdy uveď.

Evangelium: Marek 10,35-45

Píseň: 645 Ačkoli podstatou rovný byl Bohu

Kázání: Marek 10,35-45

Píseň: 309,1-6 Lásku Syna Božího

Oznámení

Přímluvná modlitba a modlitba Páně

Poslání: Židům 13,12-14

Požehnání

Píseň: Pojď, dej se cestou novou (melodie EZ 406)

1. Pojď, dej se cestou novou, Pán chce tě po ní vést,
žij láskou a ne zlobou, i kříž můžeme snést!
Buď jasnou duhou Boží a vyřiď lidem všem,
ať jenom v Krista věří, s ním vstoupí v novou zem.

2. Pojď, dej se cestou Boží a kráčej zítřku vstříc,
nechť srdce tvé vždy hoří, sviť lidem stále víc.
Bůh nás hned při stvoření svým duchem oživil,
tvůj těžký úděl změní, v něm nalezneš svůj cíl.

3. Pojď, dej se cestou Boží, jdi, kam tě posílá,
on všecky hrozby zmaří, s ním nejsi nikdy sám.
Kdo jeho slova dbají a věří v jeho moc,
svou oporu v něm mají, Pán jde jim na pomoc.

K. P. Hertzsch 1989, překlad Bohuslav Vik 2021