Ježíšova alternativa

28.03.2021 00:00

 

Záznam kázání z Květné neděle - 28. 3. 2021

Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: »Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.«

Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: »Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.« Jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo.

Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli: »Vidíte, že nic nezmůžete! Celý svět se dal za ním.«

Jan 12,12-19

 

Záznam celé bohoslužby

 

Syn člověka musí být vyvýšen
aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
Jan 3,14-15

Neděle Judica

28. března 2021

Hudba k úvodu: Johann Sebastian Bach - Preludium C-Dur (BWV 545)

Uvítání

Píseň: 272,1-2+6 Jak vítati mám tebe

Modlitba

Epištola: Filipským 2,5-11

Mezizpěv: 260,1 Otče všemohoucí

Otče všemohoucí, předivný v své moci,
jenž jsi dal Syna nám, abys v lásce byl znám,
poslals na svět jeho, tobě chvála z něho.

Evangelium: Jan 12,12-19

Píseň: 669 Přijď, Spasiteli

Kázání: Jan 12,12-19

Vyznání víry: 404 Pane Ježíši Kriste

Oznámení

Přímluvná modlitba

Modlitba Páně

Požehnání

Píseň: 469,1-2+5 Kdož by chtěl erbován býti

Dnešní sbírka je určená slabým sborům v jihočeském seniorátě ČCE. Zároveň upozorňujeme na archovou sbírku na vydání nového zpěvníku ČCE, která končí dnes.