Nezištný

01.04.2021 00:00

 

Záznam kázání ze Zeleného čtvrtka - 1. 4. 2021

Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce.

Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán.

Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: »Pane, ty mi chceš mýt nohy?« Ježíš odpověděl: »Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.«
Petr mu řekl: »Nikdy mi nebudeš mýt nohy!« Ježíš odpověděl: »Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.«

Řekl mu Šimon Petr: »Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!« Ježíš mu řekl: »Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni.« Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí.

Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: »Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.«

Jan 13,1-15.34-35

 

Záznam celé bohoslužby

 

Ustanovil památku svých divů,
Pán milostivý a milosrdný.
Žalm 111,4

Zelený čtvrtek

1. dubna 2021

Johann Sebastian Bach: Chorálová předehra
»Jesus Christe unser Heiland, der den Tod überwand« (BWV 665)

Uvítání

Vyznání vin

Účastníci bohoslužby se připojují k modlitbě slovy »Pane, smiluje se.«

Píseň: 158 Samému Bohu sláva, čest

Modlitba

Epištola: 1. Korintským 11,23-26

Mezizpěv: 111,1 Slavit budu Boha svého

Slavit budu Boha svého, srdcem svým mu chválu vzdám,
v radě přímých Všemocného, v jeho lidu jej vyznám.
Skutky jeho úžasné, zřejmé všem, kdo milují je,
dílo jeho překrásné, věčná spravednost v něm žije.

Evangelium: Jan 13,1-15.34-35

Píseň: 582 Toužíme v lásce žíti stále

Kázání: Jan 13,1-15.34-35

Píseň: 461,1-6 O věrní srdcem, povstaňme

Eucharistická modlitba a modlitba Páně

Vysluhování Večeře Páně

Píseň: 635,1-4 Tvá, Pane, láska

Oznámení

Přímluvná modlitba

Píseň: 244,1 Ve jméno Krista doufáme

Ve jméno Krista doufáme, neb v něm své spasení máme.
Z toho nás žádný nesvede, snáz nebe, země odejde,
než nás kdo z toho vyvede.

Žalm 22

Ztišení