Dokonáno jest

02.04.2021 00:00

 

Záznam kázání z Velkého pátku - 2. 4. 2021

Tu Pilát jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed.

Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl ukřižován, bylo blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Židovští velekněží řekli Pilátovi: »Neměls psát »židovský král«, nýbrž »vydával se za židovského krále«.« Pilát odpověděl: »Co jsem napsal, napsal jsem.«

Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten byl beze švů, od shora vcelku utkaný. Řekli mezi sebou: »Netrhejme jej, ale losujme, čí bude.!« To proto, aby se naplnilo Písmo: »Rozdělili si mé šaty a o oděv můj metali los.« To tedy vojáci provedli.

U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: »Ženo, hle, tvůj syn!« Potom řekl tomu učedníkovi: »Hle, tvá matka!« V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.

Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce naplnilo Písmo, řekl: »Žízním.« Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl: »Dokonáno jest.« A nakloniv hlavu, skonal.

Jan 19,16-30

 

Záznam celé bohoslužby

 

Tak Bůh miloval svět,
že poslal svého jednorozeného Syna,
aby všichni, kteří v něj uvěří nezahynuli,
ale měli život věčný.
Jan 3,16

Velký pátek

2. dubna 2021

Ztišení

Žalm 22,2-6.12.20

(kazatel a shromáždění se modlí střídavě:)

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Daleko spása má, ač o pomoc volám.

Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš,
nemohu se ztišit ani v noci.

Ty jsi ten Svatý,
jenž trůní obklopen chválami Izraele.

Otcové naši doufali v tebe,
doufali, tys jim dal vyváznout.

Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení,
na pomoc nikoho nemám!

Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo,
pospěš mi na pomoc!

Uvítání

Píseň: 320,1-4 Ó hlavo plná trýzně

Modlitba

Epištola: 2. Korintským 5,19-21

Agnus Dei: 319,1 Beránek jde, nesa dluhy

Beránek jde, nesa dluhy světa i synů jeho;
již vykupuje své sluhy z otroctví přetěžkého;
jsa mdlý, nemocný vstupuje, radosti neokušuje,
snáší zlé s pohaněním. Rány, jizvy, smrt, bolesti
pro nás hříšné ráčil nésti a dí: Rád vše podstoupím.

Evangelium: Jan 19,16-30

Apoštolské vyznání víry (zpěvník, str. 872)

Píseň: 323 Ó země, hleď, tvá spása

Kázání: Jan 19,16-30

Vyznání vín a rozhřešení

Píseň: 695 Z přetěžkého kříže

Eucharistická modlitba a modlitba Páně

Vysluhování Večeře Páně

Oznámení

Přímluvná modlitba

Píseň: 244,1 Ve jméno Krista doufáme

Ve jméno Krista doufáme, neb v něm své spasení máme.
Z toho nás žádný nesvede, snáz nebe, země odejde,
než nás kdo z toho vyvede.

Žalm 22,20.23-28

(kazatel a shromáždění se modlí střídavě:)

O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím,
ve shromáždění tě budu chválit.

Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho!
Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl.

Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář,
slyšel, když k němu o pomoc volal.

Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění.
Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí.

Pokorní budou jíst dosyta,
budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují.
Vaše srdce bude žít navždy.

Ztišení