Tomášova víra

11.04.2021 00:00

 

Záznam kázání z neděle Quasimodogeniti - 11. 4. 2021

Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: »Pokoj vám.« Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.

Ježíš jim znovu řekl: »Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.« Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: »Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.«

Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli: »Viděli jsme Pána.« Odpověděl jim: »Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.«

Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl: »Pokoj vám.« Potom řekl Tomášovi: »Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!« Tomáš mu odpověděl: »Můj Pán a můj Bůh.« Ježíš mu řekl: »Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.«

Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Jan 20,19-31

 

Záznam celé bohoslužby


Jako novorozené děti touží po mléku,
tak si žádejte nefalšované slovo Boží!
1. Petrova 2,2a

Neděle Quasimodogeniti

11. dubna 2021

Henry Purcell - Allegro ma non troppo
z koncertu D dur pro trubku a varhany

Uvítání

Píseň: 604,1-3 Buď sláva Bohu, chvála Otci

Modlitba

Epištola: 1 Petrova 1,3-9

Haleluja: 341,1 Veleben Bůh buď, jeho čin

Veleben Bůh buď, jeho čin, oslaven buď i jeho Syn;
vykoupil nás již ze všech vin.
Halelujah, halelujah, halelujah.

Evangelium: Jan 20,19-29

Vyznání víry: 152 Věříme srdečně v jediného Boha

Kázání: Jan 20,19-31

Píseň: 347,1+4-6 Nastal nám čas přeradostný

Oznámení

Přímluvná modlitba a  modlitba Páně

Požehnání

Píseň: 703 Pokoj vám

Jean Baptiste Loeillet de Gant:
Allegro ze sonaty B dur (trubka a varhany)

Dnešní sbírka je určená vlastnímu sboru. Upozorňujeme také na archovou sbírku pro Jeronymovu jednotu, která probíhá do konce dubna.