Vykoupení lidé

28.07.2019 19:29

 

Záznam kázání z 6. neděle po Trojici - 28. 7. 2019

Nyní toto praví Hospodin,
tvůj stvořitel, Jákobe,
tvůrce tvůj, Izraeli:  
"Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem,
jsi můj.
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud,
půjdeš-li ohněm, nespálíš se,
plamen tě nepopálí.
Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh,
Svatý Izraele, tvůj spasitel.
Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt,
Kúš a Sebu dal jsem místo tebe.
Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný,
protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi
a národy za tvůj život. 

Neboj se, já budu s tebou.
Tvé potomstvo přivedu od východu,
shromáždím tě od západu.
Severu poručím: »Vydej!«
a jihu: »Nezadržuj!«
Přiveď mé syny zdaleka
a mé dcery od končin země,
každého, kdo se nazývá mým jménem
a koho jsem stvořil ke své slávě,
koho jsem vytvořil a učinil."

Izajáš 43,1-7 

 

Nemaluj čerta na zeď

12.11.2023 00:00

Co je dobré?

05.11.2023 00:00

Na počátku bylo všechno jinak

30.04.2023 00:00

Ježíšovi učedníci a vláda tmy

23.03.2023 00:00

Prostor pro milost

05.02.2023 00:00